دستورالعمل نشریات کتابخانه های عمومی

بخشنامه شماره 252525 مورخ 12/12/1401 دستورالعمل نشریات کتابخانه ها کتابخانه‌ عمومي، هم در محتوا و هم در شكل ظاهر، بايد آيينه‌ي فرهنگ و تمدن جامعه باشد. نام‌گذاري کتابخانه‌ها بر اساس فرهنگ و ذهنيت تاريخي منطقه، مي‌تواند زمينه‌ساز گسترش انديشه ناب و ايجاد جريان فكري كارساز باشد. در صورت انتخاب صحيح از ميان نام شخصيت‌ها و …

دستورالعمل نشریات کتابخانه های عمومی ادامه »