بخشنامه شماره 252525 مورخ 12/12/1401

دستورالعمل نشریات کتابخانه ها

کتابخانه‌ عمومي، هم در محتوا و هم در شكل ظاهر، بايد آيينه‌ي فرهنگ و تمدن جامعه باشد. نام‌گذاري کتابخانه‌ها بر اساس فرهنگ و ذهنيت تاريخي منطقه، مي‌تواند زمينه‌ساز گسترش انديشه ناب و ايجاد جريان فكري كارساز باشد. در صورت انتخاب صحيح از ميان نام شخصيت‌ها و يا استفاده از واژگان حوزه‌ي فرهنگ اين مهم به نحو احسن شكل خواهد گرفت. از‌اين‌رو دستورالعمل حاضر تدوين و ابلاغ مي‌شود.

ماده 1: اهداف

1-1. ارج نهادن به مفاخر فرهنگي و ديني ملي و محلي؛

2-1. افزايش آگاهي عمومي (به‌ويژه نسل جوان) با مفاخر و ميراث ارزشمند فرهنگي، تاريخي؛

3-1. ترغيب و تشويق خيرين كتابخانه‌ساز به احداث کتابخانه‌هاي عمومي؛

4-1. جلوگيري از انتخاب نام غيرمتعارف و‌ تکرار در سطح استان.

ماده 2: اهداف

1-1. ارج نهادن به مفاخر فرهنگي و ديني ملي و محلي؛

2-1. افزايش آگاهي عمومي (به‌ويژه نسل جوان) با مفاخر و ميراث ارزشمند فرهنگي، تاريخي؛

3-1. ترغيب و تشويق خيرين كتابخانه‌ساز به احداث کتابخانه‌هاي عمومي؛

4-1. جلوگيري از انتخاب نام غيرمتعارف و‌ تکرار در سطح استان.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.