بانک سوالات آزمون
جای شما اینجاست...

تجهیزات کتابخانه

کلیک کنید

مخاطب شناسی

کلیک کنید

ساختار نهاد

کلیک کنید

دستورالعمل ها

کلیک کنید

کتابداری

کلیک کنید
تجهیزات کتابخانه
 1. ارتفاع آن ۴۵ ، نشیمن گاه آن حداقل ۴۰ سانتی متر باشد.
 2. زاویه پشتی آن بیش از ۱۰۰ درجه نباشد.
 3. استقامت داشته باشد و اصطلاحا لق نزند.
 4. همه موارد
مخاطب شناسی
 1. ایجاد فضای کسب و کار و درآمدزایی برای کتابخانه
 2. ایجاد فضای تجربه علوم و فنون برای همه اقشار جامعه به ویژه نوجوانان
 3. تفاهم و همکاری با سازمان فنی و حرفه ای
 4. خدمت رسانی به نوجوانان
 1. یک تا ۱۲سال
 2. بدو تولد تا ۱۲ سال
 3. یک تا ۱۴ سال
 4. بدو تولد تا ۱۴ سال
ساختار نهاد
 1. توسط وزیر انتخاب می شود.
 2. توسط هیئت امنا انتخاب می شود
 3. توسط رئیس جمهور انتخاب می شود.
 4. همه موارد
 1. ستاد های استانی
 2. کتابخانه
 3. امور کتابخانه ها
 4. واحد عمرانی
دستورالعمل ها
 1. پیشنهاد کتابخانه / تایید انجمن
 2. پیشنهاد انجمن / تایید نهاد
 3. پیشنهاد کتابخانه /تایید انجمن / اطلاع به استان
 4. پیشنهاد کتابخانه / تایید انجمن / اطلاع به نهاد
کتابداری
 1. منابعی که احتمالا روزانه مراجعه کننده داشته باشد.
 2. منابعی که قیمت آن ها گران باشد
 3. منابعی که نهاد تعیین کند
 4. منابعی که مدخل به مدخل باشد.
پیمایش به بالا