بخشنامه شماره ۲۵۲۵۲۵ مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۱

دستورالعمل نامگذاری کتابخانه ها

کتابخانه‌ عمومی، هم در محتوا و هم در شکل ظاهر، باید آیینه‌ی فرهنگ و تمدن جامعه باشد. نام‌گذاری کتابخانه‌ها بر اساس فرهنگ و ذهنیت تاریخی منطقه، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش اندیشه ناب و ایجاد جریان فکری کارساز باشد. در صورت انتخاب صحیح از میان نام شخصیت‌ها و یا استفاده از واژگان حوزه‌ی فرهنگ این مهم به نحو احسن شکل خواهد گرفت. از‌این‌رو دستورالعمل حاضر تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱: اهداف

۱-۱. ارج نهادن به مفاخر فرهنگی و دینی ملی و محلی؛

۲-۱. افزایش آگاهی عمومی (به‌ویژه نسل جوان) با مفاخر و میراث ارزشمند فرهنگی، تاریخی؛

۳-۱. ترغیب و تشویق خیرین کتابخانه‌ساز به احداث کتابخانه‌های عمومی؛

۴-۱. جلوگیری از انتخاب نام غیرمتعارف و‌ تکرار در سطح استان.

ماده ۲: اهداف

۱-۱. ارج نهادن به مفاخر فرهنگی و دینی ملی و محلی؛

۲-۱. افزایش آگاهی عمومی (به‌ویژه نسل جوان) با مفاخر و میراث ارزشمند فرهنگی، تاریخی؛

۳-۱. ترغیب و تشویق خیرین کتابخانه‌ساز به احداث کتابخانه‌های عمومی؛

۴-۱. جلوگیری از انتخاب نام غیرمتعارف و‌ تکرار در سطح استان.

پیمایش به بالا